پکیج ها و قیمت ها

پکیج های پیشنهادی طراحی سایت

پکیج پیشنهادی سوم- معرفی محصولات


500 هزار تومان

مشخصات- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
-جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت
معرفی محصولات شامل: - دسته بندی محصولات - عکس جزئیات و توضیحات محصول

پکیج پیشنهادی دوم - معرفی ساده


350 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
- صفحه ی تماس با ما
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت

پکیج پیشنهادی اول- معرفی ساده


300 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
- صفحه ی تماس با ما
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه

پکیج پیشنهادی ششم - اخبار و مقالات-


550 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت
مقالات شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس تگ
اخبار شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس تگ

پکیج پیشنهادی پنجم- مقالات


450 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
مقالات شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس - تگ

پکیج پیشنهادی چهارم-اخبار-


450 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
- صفحه ی تماس با ما
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت
اخبار شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس

پکیج پیشنهادی نهم-اخبار و مقالات-مناسب سئو


600 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت
مقالات شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس تگ
اخبار شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس -تگ
- ارسال هر مطلب به شبکه های اجتماعی مدیر سایت و اشتراک آن با کاربران شبکه های اجتماعی و در نتیجه بازدید بیشتر از سایت

پکیج پیشنهادی هشتم-مقالات-مناسب سئو


500 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
مقالات شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس - تگ
- ارسال هر مطلب به شبکه های اجتماعی مدیر سایت و اشتراک آن با کاربران شبکه های اجتماعی و در نتیجه بازدید بیشتر از سایت

پکیج پیشنهادی هفتم-اخبار-مناسب سئو


500 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت
اخبار شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس -تگ
- ارسال هر مطلب به شبکه های اجتماعی مدیر سایت و اشتراک آن با کاربران شبکه های اجتماعی و در نتیجه بازدید بیشتر از سایت

پکیج پیشنهادی دوازدهم-فروشگاه آنلاین


650 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت
فروشگاه اینترنتی شامل: - دسته بندی محصولات - عکس قیمت- - جزئیات گزارشات پیشرفته - اتصال به درگاه - ارسال نظر-

پکیج پیشنهادی یازدهم-معرفی محصولات-مناسب سئو


650 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
مقالات شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس - تگ
- ارسال هر مطلب به شبکه های اجتماعی مدیر سایت و اشتراک آن با کاربران شبکه های اجتماعی و در نتیجه بازدید بیشتر از سایت
جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت
معرفی محصولات شامل: - دسته بندی محصولات - عکس جزئیات و توضیحات محصول-

پکیج پیشنهادی دهم-فروشگاه آنلاین-مناسب سئو


800 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت
مقالات شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس -تگ
فروشگاه اینترنتی شامل: - دسته بندی محصولات - عکس قیمت- - جزئیات گزارشات پیشرفته - اتصال به درگاه - ارسال نظر-
- ارسال هر مطلب به شبکه های اجتماعی مدیر سایت و اشتراک آن با کاربران شبکه های اجتماعی و در نتیجه بازدید بیشتر از سایت

پکیج پیشنهادی پانزدهم-اخبار و مقالات-مناسب سئو


1 میلیون تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت
مقالات شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس تگ
اخبار شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس -تگ
لایک و دیسلایک
نظرات
- ارسال هر مطلب به شبکه های اجتماعی مدیر سایت و اشتراک آن با کاربران شبکه های اجتماعی و در نتیجه بازدید بیشتر از سایت

پکیج پیشنهادی چهاردهم-مقالات-مناسب سئو


800 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
مقالات شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس - تگ
لایک و دیسلایک
نظرات
- ارسال هر مطلب به شبکه های اجتماعی مدیر سایت و اشتراک آن با کاربران شبکه های اجتماعی و در نتیجه بازدید بیشتر از سایت

پکیج پیشنهادی سیزدهم-اخبار-مناسب سئو


800 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت
اخبار شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس -تگ
لایک و دیسلایک
نظرات
- ارسال هر مطلب به شبکه های اجتماعی مدیر سایت و اشتراک آن با کاربران شبکه های اجتماعی و در نتیجه بازدید بیشتر از سایت

قیمت هاست و دامنه با توجه به نوع دامنه و هاست انتخابی جداگانه براورد قیمت خواهند شد.


ماژول هایی که در لیست بالا قرار ندارند و بنا بر خواست کارفرما جداگانه به سایت افزوده می شوند، به صورت مجزا براورد قیمت خواهند شد.

سئو سایت به صورت جداگانه به مدت 4 ماه


1 میلیون تومان

مشخصاترعایت کردن مسائل فنی درون کد ها
ارسال مقاله کپی نشده بر روی سایت و گنجاندن مسائل مربوط به سئو در آن هر دو هفته یک بار
Telegram instance view
لینک در سایت های معتبر
Landing page
کردن سایتResponsive و ...

پکیج پیشنهادی شانزدهم-سایت فروشگاهی کامل-مناسب سئو


1 میلیون و 200 هزار تومان

مشخصات- قالب سایت
- عکس های چرخشی
صفحه ی تماس با ما -
- صفحه ی درباره ی ما
- صفحه ی رزومه
جستجوی یک کلمه یا عبارت در کل وبسایت
مقالات شامل: - ویرایش مطلب حذف- - ارسال عکس -تگ
لایک و دیسلایک
نظرات
- ارسال هر مطلب به شبکه های اجتماعی مدیر سایت و اشتراک آن با کاربران شبکه های اجتماعی و در نتیجه بازدید بیشتر از سایت
فروشگاه اینترنتی شامل: - دسته بندی محصولات - عکس قیمت- - جزئیات گزارشات پیشرفته - اتصال به درگاه - ارسال نظر-